ze Statutu Stowarzyszenia:

§ 11

5. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek honorowy nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym.

6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw wyborczych.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.